Adatkezelési Tájékoztató

 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Blockchaineum Group Kft,  mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket a www.blockchaineum.hu (továbbiakban: Honlap) weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek (továbbiakban: Ön vagy Felhasználó) jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Blockchaineum Group Kft. által végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Ön a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos

jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Blockchaineum Group Kft., magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A Blockchaineum Group Kft. tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait és a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A Blockchaineum Group Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Ön a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

 1. Az adatkezelő megnevezése:

Név: Blockchaineum Group Kft.

Székhely és levelezési cím: 2463 Tordas, Szabadság út 1/N

Cégjegyzékszám: 26138899-2-07

Bejegyző Bíróság neve:  Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím:  hello@blockchaineum.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: Igénylés alatt. (NAIH-hoz az igény beadva: 2018.01.16. 22:15)

 

Blockchaineum Group Kft. kizárólag a fent megjelölt e-mail címre fogadja az adatkezelésével összefüggő panaszokat, észrevételeket és ezen a címen kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

 

 1. Definíciók:
   1. Érintett (Ön vagy Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
    vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
   2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosítóazonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

    következtetés;

   3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
    tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyesadatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
   4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
    adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
   5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
    szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt azadatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)

    vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval

    végrehajtatja;

      1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet

  vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,

  tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

  összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint

  az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel

  készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy

  tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

      1. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

  alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

      1. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

  rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a

  jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

      1. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

  tétele;

      1. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

  lehetséges;

      1. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

  meghatározott időre történő korlátozása céljából;

     1. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy azadatfeldolgozóval.

   

    1. Adatkezelés célja:

  Blockchaineum Group Kft. által a honlapon keresztül gyűjtött és az Ön által önként megadott személyes adatokat elsősorban az eseményekre való részvételi regisztrációk, az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez és a számlázáshoz használjuk fel.

   

    1. Adatkezelés időtartama:

  A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Adat törlését Ön bármikor kérheti Blockchaineum Group Kft.-től az 1. pontban feltüntetett levelezési címre küldött kérelemmel. Az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 2 munkanap.

   

  A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 3 hónapig tárolja.

  Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott

  megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb

  módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

   

    1. Kezelt adatok köre

  5.1. Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok, amelyet a regisztráció vagy a megrendelési folyamat során kötelezően vagy opcionálisan meg kell adnia:

  – Vezetéknév

  – Keresztnév

  – Cégnév

  – Telefonszám

  – E-mail cím

  – Számlázási adatok

   

  Az adatok megadását követően e-mailben értesítjük Önt a regisztráció sikerességéről.

  Ön a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az az általunk nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

  5.2. Cookie

  Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.

  A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A Honlap egyes

  részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Ön részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről Ön Blockchaineum Group Kft.- től nem kap további értesítést.

  A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,

  hogy Ön, a saját böngészőjében

  – hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

  – hogyan fogadhat el új cookie-kat,

  – hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

  – hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

  Kétféle cookie-t használunk:

  – Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Ön látogatása után automatikusan törlődnek.

  Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy Honlapunk hatékonyabban és biztonságosabban

  tudjon működni, így elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes

  alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

  – Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használunk (pl. optimalizált navigáció

  nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie filejában. Ennek időtartama attól függ, hogy Ön az internetes böngészőjében milyen beállítást

  alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével adatokat gyűjtünk névtelen módon marketing-

  és optimalizálási célokból. Természetesen Ön, az adatai ily módon történő felhasználását,

  bármikor letilthatja fent feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén.

  Ezek a cookie-k az Ön személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

  5.3. Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve. Server Log fájljainkban olyan információk kerülnek tárolásra, melyeket az Ön böngészője juttat el a hozzánk.

  Ezek a következők:

  – referer URL (a korábban látogatott oldal URL-je)

  – böngésző típusa/verziója

  – használt üzemrendszer

  – IP-cím

  – a szerver pontos ideje

  Az így nyert adatokhoz kizárólag Blockchaineum Group Kft.  fér hozzá és ezeket az adatokat, információkat kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használjuk fel.

   

    1. Az adatokat megismerő személyek köre

  Az adatokat elsődlegesen Blockchaineum Group Kft.  illetve belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat nem tesszük közzé, vagy illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használjuk, illetve használhatják fel.

  Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehetünk igénybe. Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem tartozunk felelősséggel.

   

    1. Adatfeldolgozás

  Blockchaineum Group Kft. a következő adatfeldolgozót veszi igénybe tevékenysége során:

   

  Adatfeldolgozók megnevezése:

  The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp

  512 Means St., Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA

  tel: +1 678 999 0141, info@mailchimp.com

  Adatfeldolgozó tevékenysége:

  E-mail listák, az Blockchaineum Group Kft eseményeire regisztrálók, valamint a hírlevelére feliratkozottak nevének és email címének tárolása.

   

  Adatfeldolgozók megnevezése:

  Eventbrite Inc

  155 5th Street 7th Floor San Francisco, CA 94103

  tel: +1 888 215 3611, info@eventbrite.com

  Adatfeldolgozó tevékenysége:

  Online eseményszervező alkalmazás, a honlapon keresztül regisztrált felhasználók nevének, email címének, címének, egyéb számlázáshoz szükséges adatainak tárolása számlázás céljából.

   

  Az érintett jogainak sérelme esetén kérheti, hogy a jogsértést az Adatkezelő vizsgálja ki, és azt orvosolja. Az érintett személyes adatai védelméhez való jogát bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

   

    1. Adatkezeléssel összefüggésben Felhasználót megillető jogok

  8.1 Tájékoztatáshoz való jog

  Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt, és az Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat.

  Kérésére tájékoztatást adunk az Önre rá vonatkozó és általunk kezelt adatokról, az adatkezelés

  céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták

  meg adatait. Blockchaineum Group Kft.  a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

  Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Blockchaineum Group Kft. munkatársaihoz fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

  8.2  Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

  Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Blockchaineum Group Kft.  a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

  Kérheti továbbá, adatainak zárolását. Kérelem esetén zároljuk a személyes adatot, ha az érintett

  ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az

  Önjogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az

  adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  Ha helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokainkat.

  8.3 Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

  Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Blockchaineum Group Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.  Ön a jogait az 1. pontban megjelölt email címre küldött kérelmével gyakorolhatja.

   

    1. Jogorvoslati lehetőségek

  A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény)  alapján

    1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet

  fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

    1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

   

   

   

    1. Hírlevél, tájékoztató levél

  A Honlapon keresztül történő regisztrációval Ön automatikusan feliratkozik a Blockchaineum Group Kft által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztató levelekre.

  A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezhet és reklámot tartalmazhat. A hírlevél küldése

  során, az Ön által megadott adatokat kezeljük.  A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket csak az Ön kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldünk.

  Ön korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelekről. Ezt megteheti

  levélben, e-mailben a hello@blockchaineum.hu email címre küldött kérelmével, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás”/’Unsubscribe” linkre történő kattintással. Ebben az esetben minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adata törlésre kerül nyilvántartásunkból és további hírleveleinkkel, ajánlatainkkal nem keressük meg Önt.

   

    1. Egyéb rendelkezések

  Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap

  használata során bármilyen módon kárt okozott, jogosultak vagyunk az Önnel szembeni kártérítés

  érvényesítésére.

  A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bárki, aki a Honlapon email címet ad meg, egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

  Ön a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és

  Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

  A Fenti esetekben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő

  személy személyazonosságának megállapítása céljából. A fenti esetekben jogosultak vagyunk a regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni;  ebben az esetben a törlésből fakadóan Önt ért károkért nem felelünk.

  Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön által a Honlapon

  megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása,

  őrzése során.

  A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

  Jelen Szabályzat célja, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Felhasználó számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

   

  Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018/01/10 napjától érvényes.

   

X